Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře subjekt údajů souhlasí s tím, že internetpraha.com je oprávněna sama nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat jeho osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely InternetPraha a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly údaje poskytnuty subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním služeb InternetPraha. InternetPraha je oprávněna zpracovávat provozní a lokalizační údaje vztahující se k jeho službám pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je InternetPraha oprávněna pro účely zasílání obchodního sdělení nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej InternetPraha informovala o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“) jakýkoli den v týdnu víkendy nevyjímaje, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku InternetPraha, či e-mailem uvedeným na internetových stránkách InternetPraha. Subjekt údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy. Subjekt údajů má právo na informace o údajích, které o něm InternetPraha sama nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li subjekt údajů, že InternetPraha zpracovává údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt údajů právo požádat InternetPraha o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li InternetPraha žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva subjektu údajů a další informace ke zpracování údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů.